Pravidla bonusového programu


 • Platnost prodejní akce od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019.
 • Minimální nákup výrobků TORK za 3 500 kč bez DPH.
  Za každých 3 500 Kč bez DPH dostane zákazník 1 Sodexo poukaz v hodnotě 200 Kč.
  (Př.: Nákup je v hodnotě 10 000 Kč bez DPH – zákazník dostane 2 poukazy. Zaokrouhlujeme vždy směrem dolů.)
 • Platí pouze pro koncového zákazníka. Zákazník nesmí být subdealerem distribučního partnera.
 • Vyhrazujeme si právo vyžádat originál dokladu u distributora.
 • Pokud distribuční partner vystaví dobropis na zakoupené zboží, musí to neprodleně nahlásit na email: lucie.ilincev@foxhunter.cz.
 • Pokud distributor vystaví dobropis na zakoupené zboží a zákazník již obdržel poukázku, je povinen ji vrátit.
 • Poukazy budou zasílány začátkem následujícího měsíce po vyhodnocení. Nejpozději do 15. následujícího měsíce.

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly Bonusového programu.

Tímto uděluji souhlas s uložením mých osobních údajů do databáze organizátora - Essity Czech Republic s.r.o. se sídlem Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Uděluji souhlas s zpracováním mých osobních údajů za účelem realizace Bonusového programu uvedeným organizátorem, tzn. Essity Czech Republic s.r.o. se sídlem Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Uděluji souhlas s tím, že organizátor programu společnost Essity Czech Republic s.r.o.. jako správce mých osobních údajů, pověřuje zpracováním osobních údajů reklamní agenturu Fox Hunter s.r.o., Přemyslovská 211, 130 00 Praha 3.

Souhlasím s tím, že pověřená reklamní agentura Fox Hunter s.r.o., Přemyslovská 211, 130 00 Praha 3 může používat mé osobní údaje pro zasílání informací a nabídek spojených s Bonusovým programem, jejich využití, formou elektronické a písemné komunikace dle právního řádu ČR.

Prohlašuji, že jsem byl informován o právech, která mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů společností Essity Czech Republic s.r.o. se sídlem Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.

Prohlašuji, že jsem byl informován o právech kdykoli odvolat souhlas se zpracováním mých osobních údajů společností Essity Czech Republic s.r.o. se sídlem Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizátor Bonusového programu je společnost Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem Sokolovská 94/100, Praha 8, 186 00 IČO: 48536466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 19108 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely bonusového programu. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu kontaktní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, na kterou budeme moci zasílat dárkové poukazy, telefon, název společnosti), a (b) po dobu 5 let počínaje dnem 1. 3. 2019

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo do třetích zemí.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na výše uvedené adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.


Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu Programu kdykoli jednostranně a bez dalšího odůvodnění změnit Pravidla, jakož i ukončit/zrušit Program. Změny nebudou mít zpětnou účinnost. Účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v této souvislosti jim nevzniknou žádné nároky vůči organizátorovi. Jakékoli změny Pravidel budou bez zbytečného odkladu zveřejněny prostřednictvím internetové stránky www.200.torkbonus.cz.

Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost o získaných datech v rámci této promo akce a jejich použití pouze pro potřeby plynoucí z pravidel promo akce.